Ados Florence Naše služby Spoľahlivé ošetrovateľské
služby
Pozri naše služby Ambulantná forma zdravotnej starostlivosti
poskytovaná Ados Florence
Naše služby Spoľahlivé ošetrovateľské
služby
Pozri naše služby Ambulantná forma zdravotnej starostlivosti
poskytovaná Ados Florence
01. Čo je Domáca ošetrovateľská starostlivosť – ADOS?
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom sociálnom prostredí fyzickým osobám, ktoré spĺňajú všetky nasledovné kritéria:
– vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť,
– sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia,
– nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná sestrou s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti – „ADOS“.
02. Čo je cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti?
Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na udržanie a zlepšenie kvality života, zmierňovanie utrpenia, predchádzanie zdravotným komplikáciám, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú výchovu a edukáciu osoby, rodiny a komunity v súvislosti so zdravotným stavom, prevenciu, rehabilitáciu a poradenstvo.
03. Komu je poskytovaná domáca ošetrovateľská starostlivosť?
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriách a navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
04. Kto môže odporučiť návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť?
Návrh na domácu ošetrovateľskú starostlivosť môže osobe odporučiť:
– lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
– ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti,
– ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti,
– ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti.
05. Kto môže požiadať lekára o poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti?
O poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže lekára požiadať aj rodinný príslušník alebo zákonný zástupca.
06. Kto schvaľuje návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti?
Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa.

Naše poslanie

Dôvod, prečo si nás vybrať

blog-16

Kontaktujte nás